Duha Bartoňka

Inkuze v Duze Bartoňka – vzdělávání vedoucích

Přípravný seminář pro vedoucí letních táborů Duhy Bartoňka na téma Inkluze se konal v červnu 2012 v Informačním centru pro mládež. Lektorka Ing. Ludmila Pohanková (absolventka odborného vzdělávání v tématu Inkluze v projektu Klíče pro život) v něm seznámila zúčastněné s obsahem pojmu Inkluze a další pojmologií vztahující se k výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  Dále vysvětlila rozdíl mezi inkluzí a integrací a uvedla metody, kterými lze realizovat inkluzivní pedagogický přístup na letních táborech. Důraz je kladen na kooperaci ve skupině, v programu není akcentovaná soutěživost, více se zaměřujeme na proces než na výsledek.

Cílem inkluze není trvale pomáhat dětem ohroženým vyloučením, popř. za ně řešit problémy, ale naučit je značné samostatnosti, zapojit je rovnoprávně do kolektivu vrstevníků a program připravit tak, aby i tyto děti mohly dosáhnout úspěch a ocenění, zvýšily si sociální kompetence a sebehodnocení.

Vedoucí Duhy budou tyto poznatky aplikovat při realizaci vybraných letních táborů o prázdninách 2012.